Vastra Vitaran at Rajkiye Baalika Uch Madhayamik Vidhalaya, Manni ka Bd, Alwar, 2nd Aug 2018