Vastra Vitran at Indra Kusth Ashram, Sarthak Manav Ashram and Mahatma Gandhi Ashram, Jaipur, 2nd Oct 2018