Vastra Vitran at Indra Kusth Ashram, Sarthak Manav Ashram and Mahatma Gandhi Ashram, Jaipur, 2nd Oct 2018

Vastra Vitran at Indra Kusth Ashram, Sarthak Manav Ashram and Mahatma Gandhi Ashram, Jaipur, 2nd Oct 2018